آدرس:  آدرس: خیابان ولیعصر، باالتر از جام جم، روبروی سازمان مدیریت صنعتی، خیابان پروین، پالک ۳۹ ،واحد ۳

شماره های تماس: ۵-۲۲۹۲۴۰۰۴ -۰۲۱