خدمات مهاجرتی شامل موارد زیر است

 خدمات ویزای نمایندگی کسب و کار در خارج از کشور
 تهیه طرح توجیه اقتصادی برای متقاضیان ویزاهای کارآفرینی
 مشاوره و خدمات اخذ ویزاهای ازدواج

نماینده کسب و کار در خارج از کشور

متقاضیانی که تمایل دارند به انگلستان مهاجرت نمایند، با استفاده از خدمات موسسه فرهنگی نیوتن می توانند از
این طریق اقدام کنند که در نهایت منجر به اقامت می شود. شرایط لازم جهت اقدام برای دریافت ویزای نماینده
کسب و کار در خارج از کشور به شرح زیر است:
 اشتغال در کشور های خارج از اروپا
 داشتن پشتیبانی مالی به اندازه ای که نیاز به حمایت مالی دولت نداشته باشند
 داشتن سطح زبان حداقل A1
شما میتوانید به مدت ۳ سال در انگلیس بمانید و پس از آن مجدداً مهلت ویزای خود را تا ۲ سال دیگر تمدید
نمایید. بعد از ۵ سال اشتغال در انگلستان میتوانید درخواست خود را برای اقامت دائم ارائه دهید.

خدمات مشاوره اشتغال و مهاجرت به انگلستان ( Shortage Occupation List )

نیروهای متخصص و افراد حرفه ای، به شدت در انگلستان مورد نیاز هستند. یکی از اهداف اصلی کشور انگلستان، جذب کمبود نیروهای متخصصی می باشد که توسط اداره امور مهاجرت انگلستان به روز رسانی می گردد.

لیست مشاغل مورد نیاز:

 Production managers and directors in mining and energy

 Physical Scientists

 Civil engineers

 Mechanical engineers

 Electrical & Electronics Engineers

 Design and development engineers

 Production and process engineers

 Engineering professionals not elsewhere classified

 IT specialist managers

 IT business analysts, architects and systems designers

 Programmers and software development professionals

 Information technology and communications professionals not elsewhere classified

 Environmental Professional

 Medical practitioners

 Medical Radiographers

 Health professionals not elsewhere classified

 Nurses

 Secondary education teaching professionals

 Actuaries, economists and statisticians

 Social workers

 Quality control and planning engineers

 Engineering technicians

 Paramedics

 Artist

 Dancers and choreographers

 Musicians

 Arts officers, producers and directors

 Graphic designers

 Buyers and purchasing officers

 Welding trades

 Aircraft maintenance and related trades

 Line repairers and cable jointers

 Chefs